Day League C

Day League C

Season 2017-18

1 Darvel 1 v 7     2 v 6     3     4 v 8     12.00 11/10/17
2 Cumnock 1 v 6     3 v 4   7 v 8   12.00 25/10/17
3 Symington 2 1   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 22/11/17
4 St Leonards 1 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 06/12/17
5 Troon Portland 2 1 v 3   2 v 8   4 v 7     12.00 10/01/18
6 St Leonards 2 1 v 2   3 v 7   4   5 v 8   12.00 31/01/18
7 Gangrels 2 1 v 8   2 v 7   3 v 6     12.00 07/02/18
8 Kilwinning                                    

 

Day League C  - Position at 1st Nov 17

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
St Leonards 2 1

 

Cumnock 0  
Symington 2  
Troon Portland 2  
Gangrels 2  
St Leonards 1  
Darvel 2  
Kilwinning 2 0  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PointsEndsRank 1/11
Darvel                     0 2 2 4         2 6 7
               5-8  5-4            
Cumnock                 2 4 1 4             3 8 1=
             6-4  7-7              
Symington 2             2 6 0 2                 2 8 3=
           13-5  3-5                
St Leonards 1         0 2                     2 5 2 7 5=
       5-13              5-1        
Troon Portland 2     0 3 2 5                         2 8 3=
     4-6  5-3                      
St Leonards 2 2 5 1 3                             3 8 1=
   8-5  7-7                        
Gangrels 2 0 3                         2 4     2 7 5=
   4-5                9-4          
Kilwinning             0 2         0 3         0 5 8
         2-5      4-9