Day League C

Day League C

Season 2018-19

1 Darvel 1 v 7     2 v 6     3     4 v 8     12.00 03/10/18
2 Auchenames 1 v 6     3 v 4   7 v 8   12.00 24/10/18
3 Symington 2 1   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 07/11/18
4 St Leonards 1 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 28/11/18
5 Troon Portland 2 1 v 3   2 v 8   4 v 7     12.00 12/12/18
6 Crosshill 1 v 2   3 v 7   4   5 v 8   12.00 09/01/19
7 Irvine  W/D 1 v 8   2 v 7   3 v 6     12.00 23/01/19
8 Land o' Burns 3                                    

 

Day League C  - Final Positions 

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
 Troon Portland 2 6 1 28 
 Crosshill 22 

 

 Darvel 24   
 Auchenames 21   
 Symington 2 22  
 Land o' Burns 3 6 18   
 St Leonards 1 6 21   

 

 1 2 3 4 5 6 8 PointsEndsFinal Rank
Darvel     2 5 2 5 2 4 0 2 0 4 2 4 8 24 3
       7-4  11-2  7-6  4-12  4-8  4-3        
Auchenames 0 2     0 3 2 4 2 4 2 4 2 4 8 21 4
   4-7      4-10  6-5  6-4  8-3  10-3        
Symington 2 0 2 2 4     1 4 0 3 0 5 2 4 5 22 5
   2-11  10-4      6-6  3-5  6-9  8-4        
St Leonards 1 0 4 0 3 1 4     0 3 0 3 0 4 1 21 7
   6-7  5-6  6-6      5-8  3-11  7-11        
Troon Portland 2 2 6 0 3 2 4 2 5     1 5 2 5 9 28 1
   12-4  4-6  5-3  8-5      7-7  10-1        
Crosshill 2 4 0 2 2 3 2 5 1 3     2 5 9 22 2
   8-4  3-8  9-6  11-3  7-7      13-3        
Land 0' Burns 3 0 3 0 3 0 4 2 4 0 1 0 3     2 18 6
   3-4  3-10  4-8  11-7  1-10  3-13