Day League C

Day League C

Season 2017-18

1 Darvel 1 v 7     2 v 6     3     4 v 8     12.00 11/10/17
2 Cumnock 1 v 6     3 v 4   7 v 8   12.00 25/10/17
3 Symington 2 1   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 22/11/17
4 St Leonards 1 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 06/12/17
5 Troon Portland 2 1 v 3   2 v 8   4 v 7     12.00 10/01/18
6 St Leonards 2 1 v 2   3 v 7   4   5 v 8   12.00 31/01/18
7 Gangrels 2 1 v 8   2 v 7   3 v 6     12.00 07/02/18
8 Kilwinning                                    

 

Day League C  - Position at 10th Jan 18

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
Troon Portland 2 6 3 1 2 7 20
Cumnock 3 1 1 19 

 

Gangrels 2 5 2 22   
Symington 2 5 19   
St Leonards 1 16   
St Leonards 2 2 18   
Darvel 5 3 18   
Kilwinning 6 1 21   

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 PointsEndsRank 10/1
Darvel         0 3 2 6 0 3 0 2 2 4     4 18 6=
         6-10  7-1  3-7  5-8  5-4          
Cumnock         2 5 0 2 2 4 1 4     2 4 7 19 2
         9-3  5-8  6-4  7-7    7-4        
Symington 2 2 5 0 2     2 6 0 2         2 4 6 19 4
   10-6  3-9      13-5  3-5      8-6        
St Leonards 1 0 1 2 5 0 2             2 3 2 5 6 16 5
   1-7  8-5  5-13          7-6  5-2        
Troon Portland 2 2 4 0 3 2 5         1 3 0 1 2 4 7 20 1
   7-3  4-6  5-3        7-7  1-7  7-5        
St Leonards 2 2 5 1 3         1 5     0 3 0 2 4 18 6=
   8-5  7-7      7-7      6-8  2-6        
Gangrels 2 0 3         0 4 2 6 2 5     2 4 6 22 3
   4-5      6-7  7-1  8-6      9-4        
Kilwinning     0 3 0 4 0 2 0 4 2 5 0 3     2 21 8
     4-7  6-8  2-5  5-7  6-2  4-9