Day League C

Day League C

Season 2017-18

1 Darvel 1 v 7     2 v 6     3     4 v 8     12.00 11/10/17
2 Cumnock 1 v 6     3 v 4   7 v 8   12.00 25/10/17
3 Symington 2 1   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 22/11/17
4 St Leonards 1 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 06/12/17
5 Troon Portland 2 1 v 3   2 v 8   4 v 7     12.00 10/01/18
6 St Leonards 2 1 v 2   3 v 7   4   5 v 8   12.00 31/01/18
7 Gangrels 2 1 v 8   2 v 7   3 v 6     12.00 07/02/18
8 Kilwinning                                    

 

Day League C  - Final Positions

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
Gangrels 2 7 5 0 2 10 31
Symington 2 4 0 3 26 

 

Troon Portland 2 7 2 23   
St Leonards 1 7 3 24   
Cumnock 22   
St Leonards 2 3 25   
Darvel 7 4 25   
Kilwinning 7 2 27   

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 PointsEndsFinal
Darvel     2 5 0 3 2 6 0 3 0 2 2 4 0 2 6 25 7
       8-2  6-10  7-1  3-7  5-8  5-4  4-14        
Cumnock 0 2     2 5 0 2 2 4 1 4 0 1 2 4 7 22 5
   2-8      9-3  5-8  6-4  7-7  1-9  7-4        
Symington 2 2 5 0 2     2 6 0 2 2 4 0 3 2 4 8 26 2
   10-6  3-9      13-5  3-5  8-5  3-9  8-6        
St Leonards 1 0 1 2 5 0 2     1 4 0 4 2 3 2 5 7 24 4
   1-7  8-5  5-13      6-6  6-7  7-6  5-2        
Troon Portland 2 2 4 0 3 2 5 1 3     1 3 0 1 2 4 8 23 3
   7-3  4-6  5-3  6-6      7-7  1-7  7-5        
St Leonards 2 2 5 1 3 0 4 2 3 1 5     0 3 0 2 6 25 6
   8-5  7-7  5-8  7-6  7-7      6-8  2-6        
Gangrels 2 0 3 2 5 2 4 0 4 2 6 2 5     2 4 10 31 1
   4-5  9-1  9-3  6-7  7-1  8-6      9-4        
Kilwinning 2 6 0 3 0 4 0 2 0 4 2 5 0 3     4 27 8
   14-4  4-7  6-8  2-5  5-7  6-2  4-9