Dunlop Memorial Salver

Dunlop Memorial Salver
Season 2017-18

1 Robert Dalgleish 1 v 11 2 v 10 3 v 9 4 v 8 5 v 7 6   v 12 03/10/17 3.00
2 Robert Struthers 1 v 10 2 v 9 3 v 8 4 v 7 5 v 6 11 v 12 10/10/17 3.00
3 Willie Morton 1 v 9 2 v 8 3 v 7  4 v 6  5 v 12  11 v 10 24/10/17 3.00
4 Tom Barr 1 v 8  2 v 7  3 v 6  4 v 5  9 v 11  10 v 12 07/11/17 3.00
5 Iain Grieve 1 v 7  2 v 6  3 v 5  4 v 12  8 v 11  9   v 10  21/11/17 3.00
James Galloway 1 v 6  2 v 5  3 v 4  7 v 11  8 v 10  9   v 12 05/12/17 3.00
David Chynoweth 1 v 5  2 v 4  3 v 12  6 v 11  7 v 10  8   v  9  16/01/18 3.00
8 Hall Thomson 1 v 4 2 v 3  5 v 11  6 v 10  7 v 9  8   v 12 30/01/18 2.30 
9 Archie McGregor 1 v 3 2 v 12 4 v 11 5 v 10 6 v 9 7  v   8 12/02/18 3.00
10 John Steel 1 v 2 3 v 11  4 v 10  5 v 9  6 v 8  7   v 12  27/02/18 3.00
11 Colin Naismith 1 v 12 2 v 11  3 v 10  4 v 9  5 v 8  6   v  7  06/03/18 3.00
12 Ross Drummond              

 

 All games at 3.00 pm except 30th Jan 2018 (2.30).

 

Dunlop Memorial Salver - League Table at 16th January

NamePlayedWonDrawLostPointsEnds
James Galloway 7 12  32 
Robert Struthers 11  24 
Willie Morton 10  23 
John Steel 7 2 9 26 
Archie McGregor 7 25 
Hall Thomson 27 
Colin Naismith 27 
Tom Barr 3 23 
Robert Dalgleish 7 17 
Iain Grieve 22 
Ross Drummond 19 
David Chynoweth 7 24